Search

Visie en missie

 

UMUBANO is het Rwandees voor “Vriendschap”. Hoe willen wij die vriendschap uitdrukken? Door onze Visie te vertalen in onze Missie.

VISIE & MISSIE:

De samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die duurzame ontwikkeling van volk en land moet ertoe leiden dat armoede en honger gebannen worden uit Rwanda.

Hoe willen wij deze Missie verwezenlijken?

In samenwerking met uitsluitend lokale partners in Rwanda schenken wij vooral aandacht aan:

  • de bescherming van het milieu,
  • de gelijkwaardigheid van man en vrouw,
  • het recht op basisvorming voor iedereen,
  • het recht op onderwijs voor allen door het toekennen van studiebeurzen,
  • de integratie van personen en kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen,
  • het bevorderen van de voedselzekerheid voornamelijk in landelijke gebieden,
  • de ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap in het algemeen en het vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder,
  • het ondersteunen van capaciteitsversterking van onze lokale partners om ze te leiden tot zelfredzaamheid,
  • het ondersteunen van samenwerking met Rwanda en de Rwandezen en uitwisseling tussen Vlaanderen en Rwanda.

Via informatie- en sensibilisatiecampagnes wil de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO het Vlaams en Belgisch publiek in haar werking betrekken.

 

UMUBANO heeft geen eigen bezoldigd personeel, noch in België, noch in Rwanda. Alle bestuursleden, leden en medewerkers doen dit volledig uit eigen beweging en onbaatzuchtig. Niemand ontvangt daarvoor enig loon, zodat onze beschikbare middelen integraal ten goede komen aan onze projecten.

Om in onze Missie te slagen en onze Visie te kunnen verwezenlijken hebben wij U hard nodig.  Hoe kunt U ons helpen ?

Door ons financieel te steunen:

Uw milde gift kan u overmaken op volgende rekening:

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC:    GKCCBEBB

Op naam van: UMUBANO vzw, te VICHTE

Vanaf een gift van 40 euro op jaarbasis zenden wij u een fiscaal attest. Noteer daarvoor in de mededeling op uw overschrijving “gift” of “projectensteun”.

Vanaf een gift van 100 euro per jaar wordt u automatisch opgenomen in ons ledenbestand als ERELID. Dan wordt uw naam vermeld in de lijst van de Ereleden die u vindt op onze website www.umubano.be

WORD LID VAN UMUBANO

In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.

 

U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de rekening nr.

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC: GKCCBEBB

met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.

 

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstelling van Umubano is de bevordering van de voedselzekerheid in Rwanda in de rurale zones. Dit doet ze voornamelijk door steun van en samenwerking met lokale partners.

Samen met haar partners stimuleert de vereniging moderne methodes van landbouwproductie bij de rurale bevolking, om de traditionele overlevingslandbouw te vervangen door een kwaliteitsvolle, duurzame en rendabele landbouweconomie.

 

 

Middellange termijn

Middellange termijn

 1. Voedselzekerheid

Modernere methodes van landbouwproductie stimuleren bij de rurale bevolking, om los te komen uit de traditionele overlevingslandbouw en te komen tot een kwaliteitsvolle en rendabele landbouweconomie *Capaciteitsversterking steunen bij onze  partners in de rurale ontwikkeling 
(coöperaties, boerenverenigingen, KMO’s ) die resulteert in kwaliteitsvolle  landbouw- productie, opslag, verwerking en distributie.
*Milieubeheer integreren en initiatieven steunen in de bio energie sector.
* Gender integreren en  vrouwelijk  ondernemerschap steunen.
* Kwaliteits-opbouw om te kunnen evolueren naar winstgevende economische activiteit, die toelaat dat de partners op zelfstandige basis kunnen verder werken.
* Verder ondersteunen van projecten, die evolueren naar een ecologische economie.
* Evolueren naar projecten met integrale deelname van vrouwen op alle niveaus.

 

2. SAMENWERKING

Sensibilisatie over ontwikkelingssamenwerking en uitwisselingen ondersteunen tussen ons land en Rwanda. Faciliteren van ontluikende samenwerking tussen scholen,  lokale besturen hier en in Rwanda. Onze kennis over de Rwandese context ter beschikking stellen van scholen, lokale besturen en privé-initiatieven.