Search

Wie zijn wij?

Wil je meer weten over ons?

Lees dan de volgende artikels door op een link te klikken of door onderaan deze pagina op de knop “volgende” te klikken.  Je vindt achtereenvolgens meer over: 

 • De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Dagelijkse leiding van onze VZW (zie hieronder)
 • Hoe kan je giften overmaken om onze projecten in Rwanda financieel te steunen (zie onderaan blauw kader)
 • De Oprichting en Start van Umubano, met onder meer de Oprichtingsakte van de Vlaams-Rwandese Vereniging en het eerste verschenen Persbericht.
 • Onze Visie en Missie, waarin je ook nog kan lezen hoe je ons kan Steunen, hoe je Lid kan worden van Umubano en welke onze Doelstellingen zijn.
 • Schenkingen: daarin lees je hoe je een schenking kan overmaken aan onze vereniging en hoe je er een fiscaal attest voor kan verkrijgen.
 • Ereleden: de lijst van onze Ereleden kan je in deze rubriek downloaden, je verneemt meteen hoe je zelf ook Erelid kan worden.

Je kan verder gaan naar het volgende artikel of terugkeren naar het vorige door onderaan deze pagina op de blauwe knop "volgende" of "vorige" te klikken.

Raad van bestuur

nieuwe samenstelling sedert AV van 19/03/2016

  • Jean-Pierre Roobrouck (voorzitter)

  • Frederic Deprez (ondervoorzitter)

  • Anselme Nsabimana (ondervoorzitter)

  • Gerdi Ampe (secretaris, projectcoördinator)

  • Marcel Umans (financiële controle)

  • Jeannick Vangansbeke (bestuurder)

  • Lieven Vandoorne (bestuurder)

  • Gerard Moerman (bestuurder)

Dagelijkse leiding

Raad van bestuur bijgestaan door Jozef Caudron (penningmeester) en vrijwilligers

Webmaster sinds september 2014: John Madder

  

Uw giften, uw lidgelden, uw overschrijvingen om onze projecten te steunen kunt U overmaken op onze bankrekening:

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC: GKCCBEBB

Op naam van: UMUBANO vzw, te VICHTE

Vanaf een gift van 40 euro op jaarbasis zenden wij u een fiscaal attest. Noteer daarvoor in de mededeling op uw overschrijving “gift” of “projectensteun”.

 

Visie en missie

 

UMUBANO is het Rwandees voor “Vriendschap”. Hoe willen wij die vriendschap uitdrukken? Door onze Visie te vertalen in onze Missie.

VISIE & MISSIE:

De samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die duurzame ontwikkeling van volk en land moet ertoe leiden dat armoede en honger gebannen worden uit Rwanda.

Hoe willen wij deze Missie verwezenlijken?

In samenwerking met uitsluitend lokale partners in Rwanda schenken wij vooral aandacht aan:

 • de bescherming van het milieu,
 • de gelijkwaardigheid van man en vrouw,
 • het recht op basisvorming voor iedereen,
 • het recht op onderwijs voor allen door het toekennen van studiebeurzen,
 • de integratie van personen en kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen,
 • het bevorderen van de voedselzekerheid voornamelijk in landelijke gebieden,
 • de ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap in het algemeen en het vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder,
 • het ondersteunen van capaciteitsversterking van onze lokale partners om ze te leiden tot zelfredzaamheid,
 • het ondersteunen van samenwerking met Rwanda en de Rwandezen en uitwisseling tussen Vlaanderen en Rwanda.

Via informatie- en sensibilisatiecampagnes wil de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO het Vlaams en Belgisch publiek in haar werking betrekken.

 

UMUBANO heeft geen eigen bezoldigd personeel, noch in België, noch in Rwanda. Alle bestuursleden, leden en medewerkers doen dit volledig uit eigen beweging en onbaatzuchtig. Niemand ontvangt daarvoor enig loon, zodat onze beschikbare middelen integraal ten goede komen aan onze projecten.

Om in onze Missie te slagen en onze Visie te kunnen verwezenlijken hebben wij U hard nodig.  Hoe kunt U ons helpen ?

Door ons financieel te steunen:

Uw milde gift kan u overmaken op volgende rekening:

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC:    GKCCBEBB

Op naam van: UMUBANO vzw, te VICHTE

Vanaf een gift van 40 euro op jaarbasis zenden wij u een fiscaal attest. Noteer daarvoor in de mededeling op uw overschrijving “gift” of “projectensteun”.

Vanaf een gift van 100 euro per jaar wordt u automatisch opgenomen in ons ledenbestand als ERELID. Dan wordt uw naam vermeld in de lijst van de Ereleden die u vindt op onze website www.umubano.be

WORD LID VAN UMUBANO

In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.

 

U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de rekening nr.

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC: GKCCBEBB

met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.

 

Lees meer: Visie en missie

ONZE VOORZITTER AAN HET WOORD

ONTWIKKELING VERGT VERTROUWEN, RESPECT EN KENNIS.

Dit zegt onze voorzitter, Jean-Pierre Roobrouck, in een uitgebreid interview dat verscheen op 2 mei 2018 in het tijdschrift TERTIO.

Wij willen onze website bezoekers de gelegenheid geven dit interessant artikel te downloaden. De inhoud ervan sluit volledig aan bij onze VISIE en MISSIE (zie het voorgaande artikel van het menu OVER ONS).  De Oprichting en start van de Vlaams-Rwandese vereniging UMUBANO is een logisch vervolg op de mening van onze voorzitter over ONTWIKKELING. (zie volgend artikel in het menu OVER ONS).

Klik hier om het artikel ONTWIKKELING VERGT VERTROUWEN, RESPECT EN KENNIS uit Tertio te lezen, als pdf-document of als jpg-bestand.